Honorarium

De afrekening van een advocaat bestaat uit zijn honorarium en uit de kosten.


De kosten omvatten de uitgaven die de advocaat specifiek ten behoeve van de zaak moet doen, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, en de kosten voor allerhande afschriften. Deze kosten worden eenvoudig doorgerekend.


Daarnaast zijn er per dossier toerekenbare secretariaatskosten (zoals de kosten voor briefwisseling en tikwerk, reiskosten…) waarvoor een tarief geldt.


Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de advocaat ten slotte ook kosten maken die niet toe te rekenen zijn op een zaak zoals het volgen van verplichte bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, rechtsliteratuur en tijdschriften, juridische databanken, de informatica- en communicatiestructuur (telefoon, telefax, e-mail), kantoortoestellen: dit zijn de vaste algemene kantoorkosten, die over het geheel van de behandelde dossiers worden gespreid.


Het honorarium vergoedt de prestaties van de advocaat: consultaties, adviezen, opstellen van allerlei documenten (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, contracten…), pleidooien, onderhandelingen, aanwezigheid bij expertises of bij het verlijden van akten, etc. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de spoedeisendheid en het resultaat.


Is uw budget niet onbeperkt? De persoonlijke aanpak laat toe om regelmatig te overleggen over het verloop van uw dossier, en op die manier ook het kostenplaatje in de gaten te houden.