Privacy beleid

Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR) – Privacy policy

1. Uw advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke informatie die u hem verstrekt en die hij verkrijgt in het kader van de uitvoering van zijn opdracht.


2. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de overeenkomst tussen u en uw advocaat met het oog op juridische bijstand, zowel buitengerechtelijk (advies, bemiddeling) als gerechtelijk (procedure), alsook in het kader van de taak van de advocaat in het openbaar belang of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de advocaat en/of van derden, d.i. in de eerste plaats de cliënt.


3. Uw advocaat verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd.


4. In geen geval zullen de persoonsgegevens gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. De gegevens zullen evenmin overgedragen worden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van de advocaat of de overeenkomst met de cliënt. Met verwerkers (boekhouder, IT…) die gegevens verwerken in opdracht van de advocaat wordt een overeenkomst afgesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als door uw advocaat wordt nagestreefd.


5. Uw advocaat neemt alle maatregelen die in een kleine onderneming redelijkerwijze kunnen genomen worden om de persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen en om misbruik en verlies van deze gegevens te voorkomen. Zowel op technisch (antivirus, regelmatige back-up) als op organisatorisch vlak wordt het nodige gedaan om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


6. Uw advocaat zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met zijn wettelijke verplichtingen (zoals de wettelijke bewaarplicht van de dossiers gedurende 5 jaar en de bewaartermijn van de fiscale documenten gedurende 7 jaar).


7. De cliënt heeft het recht tot inzage, verbetering, verwijdering, en overdracht van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de cliënt het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de advocaat. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking richten aan uw advocaat, die daarop gemotiveerd zal antwoorden en dit in principe binnen één maand. Afhankelijk van de complexiteit en/of het aantal van het/de verzoek(en) kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De cliënt dient er rekening mee te houden dat de advocaat eventueel niet verplicht zal zijn om in te gaan op het verzoek omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.


8. De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02/ 274 48 00, commisson@privacycommission.be.


Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.